Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego Sklep Fizjoterapeuty.pl

§ 1

Sklep Fizjoterapeuty.pl to sklep internetowy prowadzony przez firmę:

GRUPA FIZJOTERAPEUTY
Kamil Radlak

Pl. Św. Macieja 2/2
50-244 Wrocław

Tel.: 513 776 935

NIP: 8992621180
Regon: 022413535

Regulamin określa zasady zawierana transakcji w Sklepie Fizjoterapeuty.pl

§ 2

Sklep Fizjoterapeuty.pl to internetowy sklep za pośrednictwem, którego użytkownicy mogą kupować oferowane produkty.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Fizjoterapeuty.pl wymaga akceptacji plików cookies w przeglądarce użytkownika.

 2. Sklep Fizjoterapeuty.pl działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej.

 3. Do poprawnego obliczenia kosztów przesyłki klient powinien zezwolić na wykonywanie javascriptów, poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.

§ 4

 1. Zamówienie można składać przez:
  - formularz elektroniczny dostępny bezpośrednio na stronie sklepu
  - pocztę elektroniczną korzystając z adresu sklep@fizjoterapeuty.pl
  - telefon kontaktowy Sklepu Fizjoterapeuty.pl pod numerem 513 776 935

 2. Zamówienie dokonywane przez elektroniczny formularz polega na zlokalizowaniu odpowiedniego asortymentu, skorzystaniu z opcji dodania produktu do koszyka poprzez dedykowaną temu funkcję ("Dodaj do koszyka"). Po zatwierdzeniu wyboru, Klient zostaje przeniesiony na stronę wyboru sposobu dostawy zamówienia oraz sposobu płatności. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu www.sklep.fizjoterapeuty.pl przycisk „Złóż zamówienie”. Każdorazowo przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 3. W przypadku pozostałych sposobów przyjmowania zamówień, za moment zawarcia umowy kupna – sprzedaży przyjmuje się osobiste potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (e-mailem, telefonicznie).
 4. Wszystkie ceny, podane na stronie sklepu, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 7. W uzasadnionych przypadkach Sklep Fizjoterapeuty.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.
 8. Moment e-mailowego lub telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa Sklepu Fizjoterapeuty.pl dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 9. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 10. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 11. Dowód zakupu jest dołączany do każdego zamówienia przekazanego klientowi.
 12. Za zakupy w Sklepie Fizjoterapeuty.pl można zapłacić w następujący sposób:
  - płatność przy odbiorze – czyli „za pobraniem”. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności danych klienta, podanych w zamówieniu.
  - płatność przelewem na rachunek bankowy:

  Dane do wpłaty:
  GRUPA FIZJOTERAPEUTY KAMIL RADLAK
  Pl. Św. Macieja 2/2
  50-244 Wrocław

  Bank Pekao (numer rachunku):
  48 1950 0001 2006 0018 9103 0001

  Zamówiony towar wysyłany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu Fizjoterapeuty.pl.

  - poprzez płatności internetowe PayU. Zamówiony towar wysyłany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie PayU.

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. W takim przypadku Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Sklep Fizjoterapeuty.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres Sklepu Fizjoterapeuty.pl, który pokrywa związane z tym koszty.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz zamówionego produktu. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep Fizjoterapeuty.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

 4. W sytuacji braku Zamówionego, a niewadliwego towaru, Sklep Fizjoterapeuty.pl informuje o tym Zamawiającego poprzez e-mail bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego, uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy lub wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Sklep Fizjoterapeuty.pl.

§ 7

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie newslettera jego dane (imię oraz adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania newslettera.

 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu Fizjoterapeuty.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 8

Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń Oraz Zasady Dostępu Do Tych Procedur

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 2. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

 4. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 5. Towary sprzedawane w Sklepie Fizjoterapeuty.pl nie posiadają gwarancji, tj. Klient może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z wad Towaru jedynie na podstawie rękojmi za wady.

  Formularz reklamacyjny można pobrać pod tym adresem: FORMULARZ REKLAMACYJNY

 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT.

  Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj: OŚWIADCZENIE O ZAGUBIENIU PARAGONU

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest GRUPA FIZJOTERAPEUTY Kamil Radlak z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Świętego Macieja 2/2, 50-244 Wrocław, NIP: 8992621180, REGON: 022413535 zwanym dalej Sprzedawcą.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy (informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży) Prawo odstąpienia od umowy

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować:

Sklep Fizjoterapeuty.pl
Pl. Św. Macieja 2/2
50-244 Wrocław

sklep@fizjoterapeuty.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy można pobrać pod tym adresem: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży towaru.

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu towaru proszę odesłać lub przekazać nam produkt lub produkty na adres:

Sklep Fizjoterapeuty.pl
Pl. Św. Macieja 2/2
50-244 Wrocław

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Zwracane produkty zwracają Państwo na własny koszt.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku, jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku usług płatnych zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Wszystkim klientom życzymy satysfakcji i zadowolenia z produktów oferowanych w naszym Sklepie Fizjoterapeuty.pl

Zespół Sklepu Fizjoterapeuty.pl

Załączniki:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACYJNY

OŚWIADCZENIE O ZAGUBIENIU PARAGONU

Informujemy, że nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies, a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).